محلول های زینکاته در آبکاری آلومینیم

محلول های زینکاته، به منظور فعالسازی سطح آلومینیم برای ایجاد پوشش های آبکاری با چسبندگی مناسب بر روی سطح، مورد استفاده قرار می گیرند.