به طور کلی معمولا سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آن ها در برابر تغییر شکل مومسان یا دائم است.

سختی یک ماده عبارتی است که به خوبی تعریف نشده است، ولی بسته به تجربه کسی که با آن سروکار دارد، معانی زیادی به خود میگیرد. به طور کلی معمولا سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آن ها در برابر تغییر شکل مومسان یا دائم است. 

برای کسی که با علم میکانیک آزمایش مواد سرکار دارد، به احتمال زیاد سختی به معنی مقاومت در برابر فرورفتگی است. برای مهندس طراح، غالبا یک کمیت معین و از نظر اندازه گیری ساده  می باشد و اطلاعاتی از استحکام  و عملیاتی حرارتی فلز به دست میدهد.

سختی یک خاصیت اساسی ماده نیست، اما در رابطه با خواص پلاستیکی و الاستیکی قطعه مطرح میشود. برای مثال برای یک قطعه سختی در دو نقطه مختلف، ممکن است فرق داشته باشد. در صورتی که خصوصباتی مثل مدول الاستیسیته برای یک قطعه مشخص می باشد. روش آزمایش و آماده کردن نمونه معمولا ساده است و نتایج ممکن است در برآورد کردن خصوصات مکانیکی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.  تست سختی به طور گسترده ای در بازرسی ها و کنترل قطعات  مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Capture.jpg