در پوشش های کروم با توجه به اینکه موضوع که ساخت قطعات از جنس کروم هم از لحاظ خواص مکانیکی و هم از نظر اقتصادی، عملی و با صرفه نمی باشند، لذا آن ها از فلزات و آلیاژ های مناسبی ساخته شده و سپش جهت مقاومت در برابر حملات خوردگی پوشش نازکی از کروم و اکسید کروم را در سطح مورد نظر ایجاد مینمایند. زمانی که در پوشش های کروم و در منافذ موجود در آن خوردگی آغاز میگردد، کروم یه صورت کاتد در آمده و فلز زیری مثلا نیکل به صورت آند عمل می نماید.