این آزمون و روش های  مختلف آن، از مهمترین ابراز های مهندسی به شمار می آیند. دراین آزمون که به آزمون سختی نفوذ نیز مرسوم میباشد، میزان سختی را به وسیله مقاومت جسم در مقابل فرو رونده  می سنجند. به طور کلی عدد سختی، عدد و ارزشی است که در روش های مختلف این آزمون به دست می آید و تا حدود زیادی با یکدیگر و با ( استحکام کششی نهایی) فلزات غیر شکننده متناسب است. 

در این روش با فرو بردن یک فرو رونده ( ساچمه، هرم یا  مخروط های سخت فولادی) و گود کردن جسم، سختی آن را از عمق فرورفتگی حاصله از اندازه گیری می کنند. چهار روش متداول برای انجام آزمایش سختی فرورفتگی یا سختی نفوذی وجود دارد که عبارتند از: 

 

  • الف- ازمون سخت برینل 
  • ب- آزمون سختی راکول
  • ج- آزمون سختی ویکرز
  • د- آزمون سختی ریز سختی