آموزش، مشاوره و خدمات آزمایشگاهی شرکت فراتک در فرآیندهای آبکاری و پوشش دهی

از دیگر خدمات فنی شرکت فراتک:

مشاوره ، طراحی و راه اندازی خطوط پوشش دهی انواع فسفاته

مشاوره ، طراحی و راه اندازی خطوط آبکاری الکتروفورتیک

مشاوره، طراحی و راه اندازی خطوط تصفیه پساب های صنعتی

مشاوره و انتخاب پروسه مناسب براي پوشش دهی قطعات

مشاوره و راه اندازي پروسه هاي سبز و دوستدار محيط زيست

ارائه خدمات آزمايشگاهي براي رفع عیوب الکترولیت های آبکاری و محلول های پوشش دهی.

مشاوره و بازديدهاي دوره اي كارشناسان براي کنترل روند صحیح انجام فرآیند.

آموزش روشهاي مختلف آناليز و تيتراسيون محلول های پوشش دهی

آموزش اصول پایه در آبکاری های عمومی

مشاوره درخصوص تامین تجهیزات استاندارد و مواد مورد نیاز